หน้าแรก

มุ่งเน้นงานบริการให้มีประสิทธิภาพ 365 Day เพื่อความพึงพอใจในคุณภาพและบริการ สู่ระดับสากล

ผู้บริหาร
คุณศิญาภัสร์ ธนินกรณ์พงศ์
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรหมพิริยะ เริ่มก่อตั้ง
เมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ให้บริการ งานด้านบริหารแรงงานบุคคล โดยการจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะงานแต่ละประเภท แบบครบวงจร อาทิเช่น งานบริการด้านทำความสะอาด งานบริการด้านธุรการ งานบริการด้านช่างและงานทั่วไป งานบริการด้านดูแลรักษาสวนหย่อมและต้นไม้ และบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ งานบริการด้านรักษาความปลอดภัยอารักขาบุคคลสำคัญ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพใน การปฏิบัติงาน
มีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ เน้นการทำงานเป็นทีม และพนักงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้การเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ของงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่ระดับมาตรฐานสากล .

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นงานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจในคุณภาพของการบริการสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการงานด้านบริการต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ ต่อลูกค้า
2. ให้บริการงานด้านบริการต่างๆ ด้วยคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพี่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. เน้นให้บุคลากรมีการพัฒนา มีการเรียนรู้ โดยการฝึกอบรม เพิ่มทักษะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง
4. ให้บริการโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
6. ให้บริการด้านการฝึกอบรมต่างๆบริษัท รักษาความปลอดภัย พิพัฒน์อนันต์ จำกัด

PHIPHAT AR-NAN SECURITY NORTHEAST

ให้บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนผ่านการอบรมก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำในประสิทธิภาพการทำงาน ให้ความสำคัญกับรายละเอียดงานตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และงานรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน และสถานที่ อาทิเช่น ส่วนราชการทุกแห่ง เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คลังสินค้า สำนักงานต่าง ๆ
อพารท์เม้นท์ ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร
อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ ทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง


ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ

ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแบบรายครั้ง สำหรับงานสำคัญต่างๆ เช่นการจัดงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา หรือ งานที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยแบบครั้งคราว โดยทีมงานมืออาชีพด้านความปลอดภัย ให้บริการตั้งแต่การวางผังการทำงาน การวางเส้นทาง บุคคลากร และอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย


ให้บริการงานอารักขาบุคคลสำคัญ

ให้บริการงานอารักขาบุคคลสำคัญ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ระดับครูฝึก และทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีการประชุม และวางแผนการทำงานต่างๆ อย่างรัดกุม เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มั่นใจในความปลอดภัย


ให้บริการงานด้านการฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และงานรักษาความปลอดภัยงานอารักขาบุคคลสำคัญ

เป็นสถานที่ฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และสถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัย สาขาวิชาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานรักษาความปลอดภัย และคุณภาพงานรักษาความปลอดภัยเพื่อสู้ระดับสากล

วัตถุประสงค์ (Vision)

1. เพื่อขึ้นเป็น องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลฯ ตาม (มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน) (มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) และ (มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับรอง
2. ประกอบธุรกิจงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อกำหนดมาตรฐานของงานรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและเป็นการยกระดับมาตรฐานของงานรักษาความปลอดภัยรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3. เป็นสถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และ ตาม (มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน) (มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) และ (มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า)
4. เป็นองค์กรที่จะผลิตบุคลากรในงานรักษาความปลอดภัย ของสาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า

บริการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ (Vision)

• ให้บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนผ่านการอบรมก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำในประสิทธิภาพการทำงาน ให้ความสำคัญกับรายละเอียดงานตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และงานรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและสถานที่ อาทิเช่น ส่วนราชการทุกแห่ง เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คลังสินค้า สำนักงานต่างๆ อพารท์เม้นท์ ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ ทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง
• ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ
ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแบบรายครั้ง สำหรับงานสำคัญต่างๆ เช่นการจัดงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา หรือ งานที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยแบบครั้งคราว โดยทีมงานมืออาชีพด้านความปลอดภัย ให้บริการตั้งแต่การวางผังการทำงาน การวางเส้นทาง บุคคลากร และ อุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย
• ให้บริการงานอารักขาบุคคลสำคัญ
ให้บริการงานอารักขาบุคคลสำคัญ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ระดับครูฝึก และทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีการประชุมท และวางแผนการทำงานต่างๆ อย่างรัดกุม เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มั่นใจในความปลอดภัย
• ให้บริการงานด้านการฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และงานรักษาความปลอดภัยงานอารักขาบุคคลสำคัญ
เป็นสถานที่ฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และสถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัย สาขาวิชาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานรักษาความปลอดภัย และคุณภาพงานรักษาความปลอดภัยเพื่อสู้ระดับสากลสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

พี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอดทน

ใบอนุญาติ


ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิพัฒน์อนันต์ จำกัด

หนังสือรับรอง


สถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย

พี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ